Privacy

I. Bescherming van uw persoonsgegevens

De POD Maatschappelijke Integratie, gelegen in het Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 165 1000 Brussel, verbindt zich ertoe om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

II. Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

De POD Maatschappelijke Integratie handelt in het kader van haar wettelijke opdrachten zoals bepaald in hoofdstuk II van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990. 

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

III. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en gebruiken twee categorieën van gegevens:

  • sociale persoonsgegevens
  • identificatiegegevens

IV. Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die wettelijk ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen.

De POD Maatschappelijke Integratie zal geen persoonsgegevens bekendmaken aan derden voor direct marketing doeleinden.

De communicatie van uw gegevens wordt beperkt tot België.

V. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgevingen inzake sociale zekerheid.

VI. Hoe kunt u uw rechten aanwenden in het kader van de AVG?

U hebt het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist als er geen verzoek van u in verwerking is. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal uw verzoek worden ingewilligd en verwerkt.
Indien u meent dat uw rechten worden geschonden, kunt u ons dit ook laten weten.
Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren.

Stuur uw verzoek naar mi.dpo@mi-is.be.

VII. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

De POD Maatschappelijke Integratie heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardware voorzieningen geïmplementeerd. Ze evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

Het personeel van de POD Maatschappelijke Integratie dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarvoor ze is bedoeld.

VIII. Nieuwsbrieven

Bezoekers kunnen zich via de website inschrijven op een of meerdere van onze nieuwsbrieven. Hiervoor houden wij je e-mailadres en de taal waarin je de website bezocht op het moment van inschrijven bij in een database.
Deze database wordt door ons behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Enkele concrete maatregelen:

  • je persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om je de gevraagde nieuwsbrief via e-mail toe te sturen.
  • je persoonlijke gegevens worden noch bekendgemaakt aan derden, noch aangewend voor direct marketing doeleinden.
  • je hebt steeds toegang tot je persoonlijke gegevens, je kan deze op juistheid controleren en onjuistheden doen verbeteren. Je vindt er ook een link om je onmiddellijk uit te schrijven en niet langer onze nieuwsbrieven te ontvangen. Heb je vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met de beheerder van de site via vraag@mi-is.be.
  • De POD Maatschappelijke Integratie verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door jou bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

IX. Evenementen

Onze evenementen vinden plaats op publiek toegankelijke plaatsen. Door uw deelname aan een publiek evenement aanvaardt u dat er foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent. Dit materiaal gebruiken we voor onze website en sociale mediakanalen om onze evenementen in beeld te brengen. We bezorgen dit materiaal in geen geval aan derden. De gegevens die we verzamelen via het inschrijvingsformulier met betrekking tot een evenement, gebruiken we enkel voor het evenement zelf. Niet voor andere doeleinden. We verwijderen die gegevens ten laatste 6 maanden na het evenement.

X. Hoe kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail : dpo@apd-gba.be